Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA „BACHANALIA GO!”
§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki uczestnictwa w Akcji opartej o aplikację webową i nazwaną „Bachanalia Go!” (zwaną dalej Akcją).

2. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego „Uzeciak” , z siedzibą w Zielonej Górze 65-246, ul. Podgórna 50b/15, KRS: 0000401195, NIP: 9731006743, Regon: 080998045 (zwany dalej Organizatorem).

3. Wykonawcą zlecenia przeprowadzenia Akcji oraz partnerem promującym i wspierającym Akcję jest Lemonova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zielonej Górze 65-520, Ptasia 11, KRS: 0000600307, NIP: 9291876315, Regon: 363641901.

4. Informacja o Akcji wraz z niniejszym regulaminem dostępna jest w siedzibie Organizatora, a także na stronach internetowych pod adresem go.bachanalia.pl.

5. Akcja jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami obyczajowymi.

§2 Zasady prowadzenia akcji

1. Celami akcji są:
* promowanie aktywności fizycznej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu;
* stworzenie nieodpłatnej, innowacyjnej formy zabawy na terenie miasta Zielona Góra;
* zwiększenie atrakcyjności programu Dni Kultury Studenckiej Bachanalia 2018;
* stworzenie wśród uczestników możliwości poznania nowych lokalnych miejsc;
* możliwość zapoznawania się uczestników oraz zawiązywania pomiędzy nimi relacji.

2. Uczestnictwo w akcji gratyfikowane będzie nagrodami od organizatora oraz sponsorów.

3. Sponsorzy będą mieli możliwość przekazania według własnego uznania każdemu z uczestników akcji bonów zniżkowych na oferowane produkty lub realizowane usługi.

4. Nagradzani będą uczestnicy akcji posiadający najlepszy osiągnięty wynik, to jest liczba indywidualnie zebranych punktów.

5. W sytuacji posiadania przez poszczególnych uczestników akcji takiej samej liczby punktów, o kolejności zajętego miejsca i pierwszeństwie dostępu do nagrody decydować będzie najkrótszy czas zebrania punktów, licząc czas rozpoczynający się od odwiedzenia pierwszego do ostatniego zebranego punktu.

§3 Czas trwania akcji

1. Akcja jest organizowana i rozpoczyna się w terminie 21 maja 2018 roku, godzina 12:00, natomiast kończy się w terminie 23 maja 2018 roku, godzina 23:59.

2. Rozdanie nagród głównych odbędzie się 25 maja 2018 roku, na scenie Stadionu Uniwersyteckiego przy ul. Wyspiańskiego, w przerwie między wybranymi koncertami. O dokładnej godzinie rozdania nagród, organizator poinformuje wszystkich laureatów mailowo oraz za pośrednictwem profilu wydarzenia na Facebooku.

3. Zdobywcy nagród głównych zostaną poinformowani z minimalnym jednodniowym wyprzedzeniem o swoich wygranych oraz możliwości ich odbioru.

4. Zdobywcy pozostałych nagród zostaną poinformowani z minimalnym jednodniowym wyprzedzeniem o swoich wygranych oraz miejscach i terminach możliwego ich odbioru.

§4 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dysponuje aparatem telefonicznym z systemem Android, iOS lub Windows Phone, dowolnym czytnikiem kodów QR oraz przeglądarką internetową (zwana dalej Uczestnikiem).

2. Osoba zgłasza się do Akcji za pomocą wypełnienia formularza w dedykowanej aplikacji webowej dostępnej na stronie internetowej: goapp.bachanalia.pl .

3. Udział Uczestnika w Akcji oznacza jego akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

4. Przed przystąpieniem do akcji uczestnicy powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.

5. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. W Akcji nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w jej organizację oraz prowadzenie.

§5 Aplikacja

1. Każdy Uczestnik do wzięcia udziału w Akcji powinien zarejestrować się na jednej ze stron internetowych Organizatora pod adresem: go.bachanalia.pl.

2. Uczestnik po dokonaniu rejestracji uzyska indywidualne konto użytkownika aplikacji webowej, dającej możliwość udziału w Akcji oraz pełną instrukcję jej użytkowania.

3. Wszelkie pytania oraz problemy techniczne dotyczące funkcjonowania Aplikacji należy zgłaszać pod adresem mailowym: go@bachanalia.pl .

§6 Zasady zbierania punktów

1. Uczestnik Akcji, korzystając jednocześnie z Aplikacji, odwiedza sugerowane lokalizacje, mieszczące się na terenie miasta Zielona Góra.

2. Lokalizacjami mogą być obiekty użyteczności publicznej, siedziby organizacji sportowych oraz siedziby przedsiębiorstw sponsorujących Akcję.

3. Uczestnik przy odwiedzeniu lokalizacji będzie miał do wykonania polecenie, gdzie po jego po prawidłowym wykonaniu będzie mógł odczytać przy pomocy aparatu telefonicznego udostępniony kod QR.

4. Za przedstawienie polecenia do wykonania oraz ocenę jego wykonania odpowiadać będzie pracownik danej lokalizacji lub osoba specjalnie do tego celu wyznaczona.

5. Poleceniem do wykonania może być prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie lub znalezienie określonego przedmiotu w lokalizacji, w której aktualnie Uczestnik będzie się znajdował.

6. Każdy udostępniony i oddzielnie odczytany przez uczestnika kod QR odpowiada otrzymaniu jednego punktu w Aplikacji.

7. Uczestnik może odwiedzać lokalizacje w dowolnie ustalonej przez siebie kolejności.

8. W czasie trwania Akcji informacje na temat liczby posiadanych aktualnie przez Uczestnika punktów oraz lista pozostałych do odwiedzenia lokalizacji dostępne będą dla każdego Uczestnika w Aplikacji.

§7 Postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z Akcją należy składać na adres mailowy: go@bachanalia.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania w formie określonej Regulaminem.

3. O wyniku postępowania rozstrzygającego reklamację osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione drogą mailową.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator akcji.

5. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby niniejszej Akcji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

6. Właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora.

7. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Akcja zostanie przeprowadzona.

8. Organizator może wprowadzać zmiany w regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Akcji.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Akcji lub zmiany w harmonogramie jej przeprowadzenia.

10. Sprawy dotyczące Akcji, nieuregulowane w regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.